• ภาษาไทย
    • English

หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์

ผศ.พงษ์เทพ เกิดเนตร

เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมา  

          สาขาคหกรรมศาสตร์ เดิมชื่อว่า คณะวิชาคหกรรมศาสตร์  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ    ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาคหกรรมศาสตร์  มาเป็นสาขาคหกรรมศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

          ประกอบด้วย 2 หลักสูตรสาขาวิชาฯ คือ

          1. หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

          2. หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์