• ภาษาไทย
    • English

หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์

ผศ.พงษ์เทพ เกิดเนตร

บุคลากรประจำสาขาคหกรรมศาสตร์

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ชื่อ – นามสกุล   นางสาวปัญญรัศม์  ลือขจร

ตำแหน่ง            หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

การศึกษา          วท.ม.(คหกรรมศาสตร์)

                       คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ)

E-mail              pan_lue@hotmail.co.th   

ชื่อ – นามสกุล   นางจินตนา  เจริญเนตรกุล

ตำแหน่ง            รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

การศึกษา          คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)

                       คศ.บ(อาหารและโภชนาการ)

E-mail              jimcha46@gmail.com

ชื่อ – นามสกุล   นายอภิวัน  สมบูรณ์ดำรงกุล

ตำแหน่ง            อาจารย์

การศึกษา          วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)

                       วท.บ.(อุตสาฯเกษตร)

E-mail              sapiwan@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล   นางสาวศิริวัลย์  พฤฒิวิลัย

ตำแหน่ง            อาจารย์

การศึกษา          คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)

                       วท.บ.(คหกรรมศาสตร์)

E-mail              siriwan.food@gmail.com

ชื่อ – นามสกุล   ผศ.พงษ์เทพ  เกิดเนตร

ตำแหน่ง            ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา          วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)

                       วท.บ.(ชีววิทยา)

E-mail              kertnatthep07@gmail.com

ชื่อ – นามสกุล   นางจิราพร  ศรีสายะ

ตำแหน่ง            อาจารย์

การศึกษา          กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

                       คศ.บ.(คหกรรมฯ-อาหารและโภชนาการ)

E-mail              Ji_s52@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล   นายณรงค์  สุนทรอภิรักษ์

ตำแหน่ง            อาจารย์

การศึกษา          วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)

                       วท.บ.(อุตสาฯเกษตร)

E-mail              -

ชื่อ – นามสกุล   นางวิชชุลฎา   ถาวโรจน์

ตำแหน่ง            อาจารย์

การศึกษา          Ph.D. (Fisheries Science)

                       วทม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)

                       วท.บ.(วิทยฯเทคโนฯอาหาร)

E-mail              porwichu@gmail.com

ชื่อ – นามสกุล   นางสาวจิราภรณ์   ตันติพงศ์อาภา

ตำแหน่ง            อาจารย์

การศึกษา          คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์)

                       คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)  

E-mail              jitan2555@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล   นางเลิศศิริ   พวงแก้ว

ตำแหน่ง            อาจารย์

การศึกษา          คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์)

                       คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)  

E-mail              leartaon@hotmail.com

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์

ชื่อ – นามสกุล   นางฉัตรดาว  ไชยหล่อ

ตำแหน่ง           หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์           

การศึกษา         ศศ.ม.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา)

                      คศ.บ.(คหกรรมฯ)

E-mail              chatdaw_kob@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล   ผศ. อัญชลี  สุวรรณะ

ตำแหน่ง           หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์

การศึกษา         คศ.ม.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)

                      คศ.บ.(คหกรรมฯ)

E-mail             anchaleesuwanna@hotmail.com   

ชื่อ – นามสกุล   ผศ.สุจินต์  สุวรรณ

ตำแหน่ง           ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา          กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

                       คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)

E-mail              sujin.suwan.07@hotmail.com
 

ชื่อ – นามสกุล   ผศ.ดร.วิจิตรา  ค้ำไพโรจน์

ตำแหน่ง           ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา         Ph.D-Dev.Ed. M.A.T-HE

                      คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)

                      คศ.บ.(โภชนาการชุมชน)

E-mail             wichitra06@hotmail.com

          เจ้าหน้าที่สาขาคหกรรมศาสตร์

ชื่อ – นามสกุล   นางสาวบงกช   สุวรรณ์รัตน์                          

ตำแหน่ง            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                   

การศึกษา          บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

E-mail              ning.2503@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล   นางวิภานุช   ทองดำ

ตำแหน่ง            พนักงานประจำตึก

การศึกษา        

E-mail               -